Jak powinna wyglądać faktura z odwrotnym obciążeniem?

Jak powinna wyglądać faktura z odwrotnym obciążeniem?

Wystawienie faktury z odwrotnym obciążeniem VAT powoduje, że do rozliczenia podatku zobligowany jest nie sprzedawca, lecz nabywca dóbr lub usług. Faktury tego typu wystawiane są zazwyczaj w wypadku transakcji z zagranicznymi kontrahentami. Kraj pochodzenia kontrahentów nie gra przy tym żadnej roli. 

Warto zaznaczyć, iż odwrotne obciążenie VAT może pojawić się jedynie w przypadku, gdy kontrahent jest przedsiębiorcą, a towar lub usługa nie są zwolnione z podatku VAT ze względu na ich wykorzystanie wyłącznie do działalności zwolnionej. W sytuacji, gdy nabywcą jest osoba prywatna, rozliczenie VAT pozostaje obowiązkiem sprzedawcy. 

W jakiej sytuacji stosuje się fakturę z odwrotnym obciążeniem?

Faktury z odwrotnym obciążeniem VAT wystawiane są w celu udokumentowania transakcji importu usług z krajów Unii Europejskiej. Zgodnie z zapisami ustawy o VAT import usług stanowi transakcja, gdzie: 

 • usługobiorcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą bądź osoba prawna posiadająca siedzibę działalności lub stałe miejsce prowadzenia działalności na terytorium Polski;
 • podatnik posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski nabywa usługi od podatnika posiadającego siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce jej prowadzenia poza terytorium Polski;  
 • usługi świadczone są w miejscu, w którym podatnik będący usługobiorcą ma siedzibę działalności gospodarczej;
 • usługa nie podlega odrębnym przepisom i nie jest opodatkowana w kraju dostawcy.

Obowiązek podatkowy w wypadku transakcji importu usługi powstaje z chwilą jej wykonania. W wypadku usług, które wykonywane są częściowo, usługa zostaje uznana za wykonaną z chwilą wykonania części, dla której określono zapłatę. Fakturę z odwrotnym obciążeniem należy wystawić nie później niż piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym miało miejsce wykonanie usługi. Faktura tego typu powinna zostać wykazana w pliku JPK_V7 po stronie podatku należnego oraz podatku naliczonego w okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu usług lub towarów. 

Elementy faktury z odwrotnym obciążeniem 

Faktura z odwrotnym obciążeniem VAT powinna składać się z następujących elementów:

 • data wystawienia faktury, 
 • numer jednoznacznie identyfikujący fakturę,
 • nazwa lub imię i nazwisko podatnika, 
 • nazwa lub imię i nazwisko nabywcy, 
 • numer umożliwiający jednoznaczną identyfikację podatnika na potrzeby podatku, poprzedzony kodem „PL”,
 • numer umożliwiający jednoznaczną identyfikację nabywcy usługi lub towaru na potrzeby podatku od wartości dodanej, 
 • data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub usług, 
 • nazwa towaru lub usługi,
 • miara i ilość towarów lub usług,
 • cena jednostkowa towaru bez podatku,
 • kwota opustów albo obniżek cen,
 • kwota należności ogółem, 
 • adnotacja „odwrotne obciążenie”

Faktura z odwrotnym obciążeniem VAT nie zawiera informacji na temat:

 • stawki podatku, 
 • wartości sprzedaży netto, 
 • kwoty podatku. 

W sytuacji, gdy sprzedawca nie zamieści na dokumencie adnotacji „odwrotne obciążenie”, w dalszym ciągu to nabywca ponosi wszelkie konsekwencje podatkowe. Jeżeli adnotacja „odwrotne obciążenie” zostanie umieszczona na fakturze dokumentującej transakcję, wobec której nie da się zastosować tego mechanizmu, nabywca nie ponosi konsekwencji podatkowych, gdyż leżą one wyłącznie po stronie sprzedawcy. 

Program do faktur online 

W poprawnym wystawianiu i przechowywaniu faktur z odwrotnym obciążeniem VAT niezwykle pomocny jest nowoczesny program do generowania faktur online Melpe. Pozwala on z łatwością uporządkować kwestię zarządzania dokumentami sprzedażowymi niezależnie od języka i waluty, w jakiej prowadzone są kontakty z klientami. Dzięki korzystaniu z Melpe możliwe jest wystawianie wszystkich rodzajów dokumentów i dodawanie oraz aktualizowanie danych kontrahentów z bazy GUS. 

praca na komputerze

Oprogramowanie pozwala wybrać rachunek bankowy nawet dla pojedynczego dokumentu, a także sprawdzić historię działań na dokumencie i wprowadzić zapłaty w trakcie dodawania dokumentów sprzedaży. Intuicyjny generator faktur Melpe to praktyczne i funkcjonalne rozwiązanie dla wszystkich, którzy poszukują sposobu na szybkie i wygodne fakturowanie online. Sprawdza się także dla cudzoziemców, gdyż umożliwia wybór wersji językowej programu do faktur online, a także waluty i języka faktury.