Co powinien zawierać kontrakt w handlu niezagranicznym?

Co powinien zawierać kontrakt w handlu niezagranicznym?

Handel to jedna z najważniejszych dziedzin gospodarki każdego kraju na całym świecie. To właśnie handel umożliwia odpłatną wymianę surowców, towarów i usług z różnymi partnerami. Może on być prowadzony w obrębie jednego kraju i wtedy mówi się o handlu krajowym. Jednak oprócz tego handel może przyjmować również formę międzynarodową.

Handel zagraniczny polega na odpłatnej wymianie różnego rodzaju dóbr pomiędzy odrębnymi państwami. Obroty w handlu zagranicznym wyznaczane są przez eksport i import różnego rodzaju towarów, surowców czy usług. Handel zagraniczny w bardzo dużym stopniu wpływa na poziom życia społeczeństwa oraz przyczynia się do rozwoju gospodarczego danego państwa biorącego udziału w wymianie. Transakcje prowadzone są zazwyczaj w oparciu o kontrakty zawarte między podmiotami, które biorą udział w tej wymianie. Warto więc wiedzieć czym tak dokładnie jest kontrakt w handlu zagranicznym, kto może zawierać tego typu umowy, kiedy zawiera się kontrakty w handlu zagranicznym oraz co powinien zawierać taki dokument?

Co określamy mianem kontraktu w handlu zagranicznym?

Transakcja w handlu zagranicznym to zbiór działań na rzecz ustanowienia, zmienienia lub przeniesienia praw własności do określonego dobra materialnego czy też usługi. Proces ten realizowany jest w wyniku woli uczestniczących w transakcji stron, które pochodzą z różnych krajów. Wymiana ta następuje w zgodzie z wszelkimi warunkami zawartymi w umowie podpisanej przez strony tej transakcji. W handlu zagranicznym najczęściej wykorzystuje się w tym celu kontrakt, czyli umowę kupna-sprzedaży, która oznacza, że podmiot zajmujący się handlem zagranicznym zobowiązuje się do dostarczenia partnerowi zagranicznemu określonego dobra materialnego czy też usługi, w zamian za określoną w tej umowie opłatę.

W ramach kontraktu sprzedający ma obowiązek dostarczyć określony towar do wyznaczonego miejsca, w określonym czasie i pozostawić go do dyspozycji kupującego, przekazać wszelkie niezbędne dokumenty handlowe i finansowe kupującemu, przenieść ryzyko na kupującego w miejscu i czasie dostawy, przenieść prawa własności do danego towaru na kupującego.

Z kolei obowiązkami kupującego jest przejęcie towaru z wyznaczonego miejsca dostawy, ponoszenie ryzyka od miejsca i czasu dostawy przez sprzedającego oraz wykonanie świadczenia wzajemnego, czyli zapłaty w sposób i o terminie określonym w danym kontrakcie.

Kto może zawierać kontrakty w handlu zagranicznym?

Kontrakt to główna umowa w handlu zagranicznym, która zawierana jest między eksporterem (sprzedającym) a importerem (kupującym). Zarówno eksporterem, jak i importerem różnego rodzaju dóbr lub usług mogą być przedsiębiorstwa prowadzące działalność polegającą na realizowaniu usług związanych z handlem zagranicznym.

Kiedy zawiera się takie kontrakty?

Kontrakty na handel zagraniczny zawiera się w sytuacji, gdy podmioty pochodzące z dwóch różnych krajów decydują się na transakcję handlową, której przedmiotem jest np. jakieś dobro materialne czy też usługa. W kontrakcie tym zawarte są wszelkie informacje i warunki, na jakich ma przebiegać dana transakcja, co znacząco ułatwia cały proces i zapobiega różnego rodzaju nieporozumieniom czy problemom. Kontrakt jest więc podstawowym dokumentem, który pozwala na realizację międzynarodowych transakcji handlowych.

umowa

Co powinien zawierać kontrakt handel zagraniczny?

Kontrakt to umowa między sprzedającym a kupującym dotycząca handlu zagranicznego. Aby umowa ta była wiarygodna i wiązała obie strony, musi zostać przygotowana w odpowiedni sposób. Z tego względu kontrakt na handel zagraniczny musi zawierać takie elementy jak:

 • elementy formalno-porządkowe:
  • miejsce i data zawarcia kontraktu,
  • numer kontraktu,
  • dane podmiotów kontraktu wraz z ich adresami,
  • podpisy stron zawierających dany kontrakt,
 • kluczowe elementy kontraktu:
  • przedmiot kontraktu.
  • sposób, w jaki dany towar ma zostać spakowany i oznakowany,
  • ilość danego towaru,
  • cena jednostkowa towaru,
  • wartość całego kontraktu,
  • warunki płatności za towar,
  • termin dostawy,
  • miejsce dostawy,
 • klauzule uzupełniające:
  • siły wyższej,
  • zawieszająco–rozwiązujące,
  • warunki odbioru,
  • reklamacyjna,
  • dotycząca kar umownych,
  • arbitrażowa,
  • prawa właściwego,
  • rewizji cen,
  • waloryzacyjna,

Kontrakty na handel zagraniczny mogą być tworzone według własnego uznania stron, jakie je zwierają lub też z wykorzystaniem pewnych przyjętych powszechnie standardów i schematów.