Sprawy karne – jaka jest rola adwokata?

Sprawy karne – jaka jest rola adwokata?

Specyfika spraw karnych wymaga podjęcia odpowiednich kroków w jak najkrótszym czasie. Osobą, która udzieli specjalistycznej pomocy prawnej w tego typu sprawach jest adwokat posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz orientację w kwestii orzecznictwa sądowego.

Kim jest adwokat?

Adwokat to osoba, która ukończyła pięcioletnie studia prawnicze, a następnie odbyła trzyletnią aplikację adwokacką i zdała odpowiedni egzamin organizowany przez ministerstwo sprawiedliwości umożliwiający uzyskanie wpisu na listę adwokatów w okręgowej radzie adwokackiej.

Adwokat w trakcie aplikacji zdobywa niezbędną wiedzę i umiejętności do wykonywania zawodu. Uczy się przede wszystkim rozwiązywania problemów prawnych w praktyce, prowadzenia spraw sądowych i występowania przed sądem.

Adwokata obowiązuje kodeks etyki adwokackiej, zgodnie z którym musi on zachować w tajemnicy wszystkie informacje uzyskane od klienta i w żadnym wypadku nie może być z tej tajemnicy zwolniony.

Jakie uprawnienia posiada adwokat?

Adwokat posiada uprawnienia pozwalające mu na reprezentowanie klienta przed sądami wszystkich instancji w każdej sprawie, niezależnie od dziedziny prawa i etapu postępowania. W wypadku spraw karnych, adwokat posiada uprawnienia do:

 • Obrony oskarżonego przed sądami wszystkich instancji w postępowaniach:
  • przygotowawczym
  • sądowym
  • apelacyjnym
  • kasacyjnym
  • o uchylenie tymczasowego aresztu lub zmiany tymczasowego aresztu na inny środek zapobiegawczy
  • o warunkowe przedterminowe zwolnienie
  • o odroczenie wykonania kary
  • o przerwę w wykonywaniu kary
  • o wykonanie kary w trybie nadzoru elektronicznego
  • o zmianę postanowienia dotyczącego wykonania zawieszonej kary
  • o wznowienie postępowania sądowego
 • Sporządzania pism w sprawach karnych, takich jak:
  • wnioski
  • zawiadomienia
  • zażalenia
  • apelacje
 • Reprezentowania pokrzywdzonego przed sądami wszystkich instancji poprzez:
  • przygotowanie zawiadomienia o podejrzeniu przygotowania przestępstwa
  • prowadzenie w imieniu klienta postępowań przygotowawczych i sądowych
  • przygotowanie wniosków o zadośćuczynienie, odszkodowanie lub naprawienie szkody

Adwokat posiada również prawo do udzielania porad prawnych w zakresie spraw karnych oraz prowadzenia powstępowań w sprawie Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Dlaczego warto skorzystać z usług adwokata w procesie karnym?

Osoba, która popełniła przestępstwo, została o nie podejrzana lub oskarżona bądź stała się jego ofiarą powinna jak najszybciej skontaktować się z adwokatem. Pomaga on unikać podejmowania decyzji, które mogą mieć poważne negatywne konsekwencje.

Dzięki skorzystaniu z usług adwokata możliwe jest właściwe zdefiniowanie wymaganych dowodów w sprawie, a także poprawne sformułowanie i złożenie odwołań od decyzji organów ścigania oraz wniosków o umorzenie postępowania lub uniewinnienie. Z pomocą adwokata osoba oskarżona o popełnienie przestępstwa może  również wynegocjować lepsze warunki dobrowolnego poddania się karze.

szczecin adwokat

W jaki sposób adwokat uczestniczy w postępowaniu karnym?

Podstawowym zadaniem adwokata w trakcie postępowania karnego jest działanie na korzyść klienta. Adwokat może występować w roli obrońcy osoby oskarżonej o popełnienie przestępstwa lub w roli pełnomocnika procesowego osoby pokrzywdzonej. Jego uczestnictwo sprowadza się przede wszystkim do:

 • ustalenia linii obrony i taktyki procesowej
 • wnioskowania o udostępnienie akt postępowania
 • zgłaszania wniosków dowodowych
 • wnoszenia uwag i zastrzeżeń do opinii przedstawionych przez biegłych
 • aktywnego działania przed sądem poprzez zadawanie pytań świadkom
 • wygłoszenia mowy końcowej służącej do przekonania sądu o racjach klienta
 • przygotowania apelacji
 • reprezentacji klienta w rozprawie odwoławczej
 • wnioskowania o odroczenie lub przerwę w wykonywaniu kary
 • wnioskowania o przedterminowe zwolnienie

Adwokat jest ponadto informowany przez organy ścigania o terminach oraz rodzajach czynności podejmowanych w danej sprawie. Jest także dopuszczony w charakterze obrońcy do udziału w przesłuchaniu, w trakcie którego zadaje pytania i dba o zgodność przebiegu wszystkich czynności  z procedurami.

Kontakt z wybraną kancelarią adwokacką jest wskazany natychmiast po zatrzymaniu lub otrzymaniu wezwania na przesłuchanie w charakterze osoby podejrzanej, a także w wypadku otrzymania informacji o możliwości wszczęcia postępowania.

Prowadzenie sprawy przez adwokata od spraw karnych ze Szczecina od początku w znacznym stopniu ogranicza ryzyko popełniania błędów przez osobę podejrzaną lub oskarżoną o popełnienie przestępstwa. Pozwala także na przygotowanie odpowiedniej linii obrony i taktyki działania na czas postępowania karnego.